Hofsstaðaskóli. Opið hús 9. mars.

Hofsstaðaskóli. Vinnusemi – Virðing – Viska – Vellíðan – Verkmennt

Í Hofsstaðaskóla eru liðlega 540 nemendur í 1 – 7. bekk. Lögð er áhersla á fjölbreytt, framsækið og skapandi skólastarf. Leiðarljósin fimm vinnusemi, virðing, viska, vellíðan og verkmennt eru höfð að leiðarljósi í starfi skólans og lagt upp með að nemendur og starfsmenn tileinki sér þau í leik og starfi.

Hafdís Bára Kristmundsdóttir skólastjóri Hofsstaðaskóla

Námsumhverfi
Við skólann starfar fjölbreyttur og reynslumikill hópur starfsmanna sem leggur áherslu á að hlúa vel að nemendum með það markmið að byggja upp áhugasama og metnaðarfulla einstaklinga. Lögð er áhersla á að gera námsumhverfið aðlaðandi og að skapa skólasamfélag sem nær árangri m.a. með leiðbeinandi kennsluháttum og með því að efla vaxandi hugarfar hjá nemendum. Mikilvægt er að nemendur skilji að með því að leggja sig fram í náminu geti þeir náð árangri og að læra megi af mistökum.

Jákvæður skólabragur
Í Hofsstaðaskóla er unnið markvisst að því að byggja upp jákvæðan skólabrag sem einkennist af vinsemd og virðingu. Unnið er samkvæmt hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar þar sem áhersla er lögð á sjálfsstjórn og innri hvata. Mikilvægt er að nemendur geti borið kennsl á gildi, svo sem virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, umhyggju og sáttfýsi. Reglulegir bekkjarfundir og forvarnarfræðsla er mikilvæg með það að markmiði að byggja um jákvæð samskipti meðal nemenda. Í Hugarfrelsi er nemendum markvisst kenndar aðferðir til að auka vellíðan t.d. með hugleiðslu og slökun. Einnig hefur verið áhersla á að nemendur vinni verkefni í tengslum við styrkleika sína og yngstu nemendur skólans fá vináttuþjálfun. Í frímínútum er skipulögð leikjadagskrá fyrir alla nemendur skólans í umsjá leiðtoga úr nemendahópnum.

Lestrarnám
Grundvöllur árangurs í lestrarnámi er að leggja jafna áherslu á talað mál, hlustun, lestur, stafsetningu og ritun. Orðaforði, málþroski og reynsluheimur nemenda eru undirstaða lesskilnings. Lestrarkennsla í Hofsstaðaskóla byggir á samþættingu margra þátta. Samstarf við foreldra skiptir miklu máli í lestrarkennslunni og er heimalestri fylgt markvisst eftir í öllum árgöngum. Nemendur taka þátt í hinum ýmsu lestrarhvetjandi verkefnum eins og Litlu- og Stóru upplestrarkeppninni

Þróunarstarf
Skólinn hefur tekið þátt í mörgum þróunarverkefnum undanfarin ár. Með þróunarstarfinu er m.a. unnið að því að auka fjölbreytni í kennsluháttum, koma betur til móts við þarfir, áhuga og getu sérhvers nemanda og stuðla að vellíðan og góðum árangri. Undirstöðuatriði í forritun og upplýsingatækni eru á dagskrá í öllum árgöngum.

Uppbrotsdagar
Ýmiskonar uppbrot og viðburðir eiga sinn fasta sess í starfinu t.d. skemmtanir á sal, samsöngur, HS-leikar, öskudagsfjör, 100 daga hátíð í 1. bekk, diskótek, þorrablót í 6. bekk, árshátíð og Reykjaferð 7. bekkja ásamt fjölbreyttum vettvangsferðum.

Kynning á skólastarfi í 1. bekk

Foreldrum barna sem hefja skólagöngu haustið 2022 er bent á kynningarefni á vefsíðu skólans. http://hofsstadaskoli.is/skolinn/kynning-a-hofsstadaskola/ Einnig er hægt að hafa samband við stjórnendur í síma eða með því að senda tölvupóst til að fá frekari upplýsingar. Kynningarfundur verður miðvikudaginn 9. mars kl. 17.30.

Hafdís Bára Kristmundsdóttir skólastjóri

Hofsstaðaskóli v/Skólabraut
Árgangar 1.-7. bekkur. Fjöldi nemenda 541
Sími: 590-8100 Veffang: www.hofsstadaskoli.is Netfang: [email protected]

Nýjustu greinarnar

Tengdar greinar