Álftanesskóli – opið hús 10. mars

Fjölbreyttir kennsluhættir – allir eru einstakir

Í Álftanesskóla er lögð áhersla á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti í samræmi við einstaklingsmiðað nám og reynt að stuðla að því að öllum líði vel í skólanum. Starfsmenn skólans leggja sig fram við að eiga jákvæð samskipti við heimilin og stuðla þannig að betri líðan nemenda, auknu öryggi og betri námsárangri.

Litið er svo á að mannleg samskipti og ábyrg hegðun séu grunnþættir í skólastarfinu og að forsenda náms sé að nemendum líði vel í skólanum. Áhersla er lögð á fjölbreytta og sveigjanlega kennsluhætti í samræmi við einstaklingsmiðað nám. Gagnkvæm virðing er forsenda jákvæðra samskipta. Reynt er að stuðla að því að öllum geti liðið vel í skólanum.

Erna Ingibjörg Pálsdóttir, skólastjóri Álftanesskóla

Í skólanum er í samskiptum byggt á uppbyggingu sjálfsaga – uppeldi til ábyrgðar. Megináhersla stefnunnar er að kenna börnum og unglingum sjálfsaga og sjálfsstjórn og ýta undir sjálfstraust. Uppbyggingarstefnan leggur áherslu á samskipti fremur en reglur, ábyrgð fremur en blinda hlýðni og virðingu fremur en stjörnugjöf. Mikil áhersla er lögð á að nemendur séu í góðum samskiptum við starfsmenn svo hægt sé að leysa öll mál á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Stefnan treystir á hæfileikann til sjálfsstjórnar og að hver og einn geti brugðist rétt við aðstæðum. „Uppeldi til ábyrgðar“ kennir sjálfsaga og hvetur hvern og einn til að taka ábyrgð á eigin orðum og gerðum.

Í dag er Álftanesskóli einsetinn, heildstæður grunnskóli fyrir nemendur í 1.–10. bekk. Skólasafnið og Bókasafn Álftaness/Garðabæjar eru rekin sameiginlega í skólahúsinu. Eftir að skóladegi nemenda í 1.– 4. bekk lýkur er boðið upp á frístundastarf, Álftamýri. Á elsta stigi Álftanesskóla er öflugt félagslíf en þar er starfrækt félagsmiðstöð sem kallast Elítan. Hlutverk hennar er að styðja við unglinga með fjölbreyttu tómstundastarfi en meginmarkmið starfsins er að veita þeim tækifæri til samveru.

Álftanesskóli býr við fjölbreytta náttúru þar sem stutt er í fjörur, fjölskrúðugt fuglalíf, tjarnir og skemmtilegt umhverfi í göngufæri og er áhersla lögð á tengsl við umhverfið í skólastarfinu. Álftanesskóli hefur sett sér umhverfisstefnu þar sem lögð er áhersla á að auka þekkingu og virðingu nemenda fyrir umhverfi sínu og skapa jákvætt viðhorf þeirra og starfsmanna til umhverfismála.
Álftanesskóli leggur áherslu á skapandi starf og í list- og verkgreinum er kennt í vinnulotum í 1. – 9. bekk. Þá er á miðstigi kenndar fjölgreinar í vinnulotum þar sem lögð er áhersla á mismunandi greinar, s.s. leiklist, hreyfingu, félagsfærni, sköpun, upplýsingamennt o.fl.

Ýmis þróunarverkefni eru í gangi í skólanum sem meðal annars skapar áherslur okkar í skólastarfinu t.d. leiðsagnamat, rætt til ritunar, fjölbreyttir kennsluhættir og skapandi stærðfræði. Í skólanum hefur mikil áhersla verið á lestur og lestrarfærni nemenda m.a. með kynningum fyrir foreldra/forráðamenn, lestrarspretti og þjálfun lesskilnings. Stefna Álftanesskóla er að leggja frá upphafi skólagöngu nemenda traustan grunn að lestri svo að þeir geti byggt ofan á eftir því sem færni þeirra eykst og þroskinn vex. Á síðustu árum hefur verið áhersla verið á fjölbreytta kennsluhætti m.a. Vörður og vegvísa á yngsta og miðstigi. Einnig hefur verið lögð áhersla á nýjar matsaðferðir á læsi, s.s. Lesfimi, Orðarún o.fl.

Álftanesskóli hefur verið í samstarfi við leikskólana Krakkakot og Holtakot, þar sem megintilgangurinn með samstarfinu er að leikskólanemendur læri í gegnum leik að þekkja Álftanesskóla, kynnist þannig húsnæði og starfsfólki skólans. Skólinn hefur jafnframt átt gott samstarf við Fjölbrautaskóla Garðabæjar með framhaldsáfanga fyrir nemendur í 10. bekk.

Á vefsíðu skólans www.alftanesskoli.is má finna hagnýtar upplýsingar um skólann og skólastarfið. Opið hús fyrir foreldra barna sem hefja nám í fyrsta bekk haustið 2022 er 10. mars kl. 17:30.

Erna Ingibjörg Pálsdóttir, skólastjóri
Álftanesskóli. v/Breiðumýri
Árgangar 1. – 10. bekkur
Fjöldi nemenda 392
Sími: 540 4700
Netfang: [email protected]

Nýjustu greinarnar

Tengdar greinar